Algemene Voorwaarden Van De Website

De Websites (zoals hieronder gedefinieerd) worden door Catalyst Global aan u, de klant, aangeboden. Uw gebruik van deze Websites en/of uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, waaronder onze Privacy- en Beveiligingsverklaring, geeft aan dat u akkoord gaat met al deze voorwaarden, bepalingen en verklaringen met betrekking tot de Websites. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden bent u niet bevoegd om de Website te gebruiken en dient u de Website onmiddellijk te verlaten. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving aan u en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om op deze pagina te kijken voor updates die na publicatien van kracht worden. De Websites worden beschikbaar gesteld door Catalyst Global en haar licentiehouders, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen en hun eventuele gerelateerde bedrijven waarnaar in deze Website Voorwaarden wordt verwezen als "Catalyst Team Building', 'Catalyst Global', 'wij', 'ons' of 'onze'.

Definities

In deze Overeenkomst wordt bedoeld, tenzij anders is bepaald:

  • "Intellectuele Eigendomsrechten" betekent auteursrechten, patenten, handelsmerken en andere wettelijke rechten en alle gewoonterecht en billijke rechten inzake de bescherming van zakelijke of persoonlijke reputatie of vertrouwelijke informatie;
  • 'Website' betekent een van de Websites;
  • "Websites" betekent de internetsites die te vinden zijn op www.catalystglobal.com, www.catalystteambuilding.co.uk en omvat alle webpagina's die daar aan zijn toegevoegd en andere websites die we opnemen.

Rechten

Alle rechten op alle materiaal en inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, tekst, afbeeldingen, webpagina's, geluid, software (inclusief code, interface en websitestructuur) en video, en de uitstraling, ontwerp en samenstelling daarvan) toegankelijk op of bestaande uit deze Website zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. U erkent en gaat ermee akkoord dat u het materiaal en/of inhoud uitsluitend mag gebruiken zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden of anderszins met uitdrukkelijke schriftelijk goedkeuring door ons of onze licentiegevers en dat u deze niet op enigerlei andere wijze mag kopiëren, reproduceren, verzenden, publiekelijk uitvoeren, distribueren, commercieel exploiteren, aanpassen, vertalen, wijzigen, bundelen, samenvoegen, delen of beschikbaar stellen aan een persoon, of het maken van afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud.

Intellectuele Eigendom

Wij zijn de eigenaar en/of gemachtigd om alle intellectuele eigendomsrechten te gebruiken (inclusief zonder beperking handelsmerken, dienstmerken, patenten, auteursrechten, databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten) op of in de Website verwerkt, tenzij anders vermeld. U erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Website u geen enkel recht op gebruik of belang in enige intellectuele eigendomsrechten op de Website verleent. Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden is elk gebruik of reproductie van dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten door u verboden en door dit te doen overtreedt u deze voorwaarden en kan dat een inbreuk vormen op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden of onze Intellectuele Eigendomsrechten.

Kopiëren

U kunt deze Website bekijken en de inhoud, informatie of het materiaal op de website uitsluitend afdrukken voor uw wettige, persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U gaat ermee akkoord dergelijke inhoud, informatie of materiaal niet te kopiëren, wijzigen, downloaden, reproduceren, verzenden, publiekelijk uit te voeren, distribueren, aanpassen, vertalen, veranderen, bundelen, samenvoegen, op te slaan, te verkopen, te delen of beschikbaar te stellen aan wie dan ook of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Alle overige rechten zijn voorbehouden.

Uw gedrag

U mag niet of niet proberen om:

(a) De Website op enigerlei wijze te gebruiken waardoor de Website of de toegang ertoe wordt onderbroken, beschadigd of minder efficiënt wordt of zodanig dat de effectiviteit of functionaliteit van de website op enigerlei wijze wordt belemmerd;

(b) Enig ander persoon te machtigen een handeling te verrichten die, indien die handeling door u zou worden gedaan, inbreuk maakt op enig Intellectueel Eigendomsrecht van Catalyst Global of haar licentiegevers.

(c) De broncode van de Website te reverse-engineeren, decompileren, disassembleren, wijzigen, vertalen, of anderszins bloot te leggen of van enige softwaretoepassing die deel uitmaakt van de Website;

(d) Software op de Website om welke reden dan ook (met uitzondering van tijdelijke kopieën om een technisch computerproces te faciliteren) vast te leggen of te kopiëren;

(e) Hacken, infiltreren of anderszins iets te doen dat de Website in gevaar kan brengen;

(f) Aansprakelijkheid voor ons te creëren of ervoor te zorgen dat wij (geheel of gedeeltelijk) de diensten van onze ISP's of andere leveranciers verliezen;

(g) Computervirussen, macrovirussen, Trojaanse paarden, wormen of iets anders te gebruiken dat ontworpen is om de normale bedieningsprocedures van een computer te belemmeren, te onderbreken of verstoren of om heimelijk te onderscheppen, toegang zonder toestemming of om het even welk systeem, data of persoonlijke gegevens te onteigenen;

(h) Ons te verhinderen of beperken in de naleving van enig toepasselijke industriële code of Gerechtelijk bevel.

U begrijpt dat u, en niet Catalyst Global noch een licentiehouder, verantwoordelijk bent voor alle vormen van elektronische communicatie en inhoud die vanaf uw computer naar ons verzonden wordt en u mag de Website alleen gebruiken voor wettige doeleinden.

Verder mag u geen van de volgende dingen doen:

1. Gebruik van de Site of een van onze Diensten voor ongepaste, onwettige of immorele doeleinden, waardoor gebruik van onze diensten eventuele hinder ontstaat of waardoor de werking van onze diensten worden bedreigd of geschaad;

2. Gebruik van de Site of een van onze diensten om enig lasterlijk, aanstootgevend of obsceen materiaal te creëren, te hosten of verzenden (in een live chatroom, op een prikbord of anderszins) of door deelname aan activiteiten die anderen aanstoot geven op grond van ras, religie, geloofsovertuiging of geslacht;

3. Gebruik van de Website of een van onze Diensten om personen (inclusief personen jonger dan 18 jaar) op enigerlei wijze te schaden of proberen te schaden.

4. Gebruik van de Website of een van onze diensten om enig materiaal te creëren, te hosten of te versturen die dreigt of oproept tot lichamelijk letsel of de vernieling van eigendommen of een strafbaar feit vormt of aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid;

5. Gebruik van de Website of een van onze diensten om materiaal te creëren, te hosten of verzenden dat inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten (inclusief zonder beperking copyright, handelsmerk, patent, handelsgeheim of ander Intellectuele Eigendomsrecht) van enige andere partij;

6. Gebruik van de Website of een van onze diensten om ongevraagd reclamemateriaal te creëren, te hosten of te verzenden aan andere gebruikers;

7. Gebruik van de Website of een van onze diensten om materiaal te creëren, te hosten of versturen dat andere personen lastigvalt; te schande maakt, misbruikt, treitert, stalkt, bedreigt of anderszins de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen schendt of gebruik van de Website of een van onze Diensten aan frauduleuze aanbiedingen te doen om producten, artikelen of diensten aan personen te verkopen;

8. Toevoegen, verwijderen of wijzigen van identificerende netwerk header informatie in een poging tot bedrog of misleiding;

9. Gebruik van de Website of een van onze Diensten om toegang te krijgen tot de accounts van anderen, of om binnen te dringen, of pogen binnen te dringen in onze beveiligingsmaatregelen, computersoftware, hardware, elektronische communicatiesystemen of telecommunicatiesystemen of die van een derde partij;

10. Gebruik van de Website of een van onze Diensten om persoonlijke gegevens van derden te verzamelen of proberen te verzamelen zonder hun medeweten of instemming of door gebruik te maken van screen scraping, database scraping of enige andere activiteit met het oog op het verkrijgen van lijsten van gebruikers of andere gegevens;

11. Gebruik van de Website of een van onze Diensten voor elke activiteit die nadelige invloed heeft op het vermogen van andere mensen of systemen voor het gebruik van de Website of een van onze Diensten of het Internet in het algemeen, inclusief het uploaden van bestanden die virussen bevatten, beschadigde bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's die schade kunnen toebrengen aan de werking van de computer van iemand anders;

12. Doorverkoop, herbestemming of herverdeling van een deel van de Website of een van onze Diensten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

13. Wanneer u de Website of een van onze Diensten gebruikt, zich voordoen als een andere persoon of entiteit of een valse naam gebruiken of een naam opgeven die u niet mag gebruiken.

14. Gebruik van de Website of een van onze Diensten voor frauduleuze doeleinden of voor het verzenden, gebruik of hergebruik van materiaal dat schadelijk is voor derden of die bestaat uit of softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële aanbiedingen, kettingbrieven, massamailings of 'spam', of ergernis, ongemak of die onnodige onrust veroorzaakt.

Deze lijst dient slechts om voorbeelden te geven van het misbruik van de Website en onze Diensten en is niet bedoeld als een limitatieve lijst van ongeoorloofd gedrag. Als u één of meerdere van deze vereisten overtreedt of als wij naar eigen goeddunken bepalen dat uw handelwijze misbruik van de Website of een van onze Diensten inhoudt, kunnen wij uw toegang tot de Website en Diensten beperken, opschorten of beëindigen zonder u vooraf op de hoogte te brengen. Alle gebruikers verklaren te voldoen aan lokale regels met betrekking tot onlinegedrag en acceptabele inhoud. Gebruikers komen ook overeen zich te houden aan alle toepasselijke voorschriften met betrekking tot de export van gegevens uit welk land dan ook.

Foto's, testimonials, casestudies en andere

Gebruikers die toestemming hebben van Catalyst Global of haar licentiehouders kunnen foto's, testimonials, casestudies en andere inhoud toevoegen aan de Catalyst websites en iedere gebruiker van de Website kan communicatie verzenden en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet onwettig, obsceen, beledigend, bedreigend, of lasterlijk is, of een inbreuk maakt op privacy of Intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk voor derden, of verwerpelijk en niet bestaand uit of software virussen, politieke campagnevoering, commerciële aanbiedingen, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van 'spam' bevattend. U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, zich voordoen als een andere persoon of entiteit, of op enigerlei andere wijze misleiden wat de oorsprong van enige inhoud of uw identiteit betreft. Wij behouden ons het recht voor (maar niet de verplichting) om op elk gewenst moment naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen en of te bewerken zonder u vooraf op de hoogte te brengen.

Als u inhoud of materiaal op de Website plaatst, en tenzij wij anders te kennen geven, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepbaar en volledig sublicentieerbaar (via meerdere lagen) recht op gebruik, reproductie, het wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, distribueren en weergeven van dergelijke inhoud en/of het materiaal over de gehele wereld via elk medium dat nu bekend of niet bekend is maar bekend wordt. U verleent ons en onze sublicentiehouders het recht om indien wij hiervoor kiezen de naam te gebruiken die u met betrekking tot dergelijke inhoud indient. U gaat er mee akkoord afstand te doen van uw recht om te kunnen worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke inhoud en uw recht om bezwaar aan te tekenen tegen denigrerende behandeling van dergelijke inhoud. U ziet ook af van of stemt ermee in dat wij ons bezighouden met gedrag dat inbreuk maakt op morele rechten die u in uw inhoud heeft en garandeert u ons dat een licentie of toestemming in dezelfde voorwaarden is verkregen van een derde partij die eigenaar is van het auteursrecht of een maker was van alle of een deel van een dergelijke inhoud. U stemt ermee in om alle verdere handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om een van de bovengenoemde door u aan ons toegekende rechten te vervolmaken waaronder de uitvoering van akten en documenten, op ons verzoek.

U verklaart en garandeert dat:

(a) U de eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op de inhoud of materiaal dat u op de Website plaatst;

(b) tevens op de datum dat dergelijke inhoud of materiaal wordt ingediend:

(i) De inhoud en materiaal juist zijn;

(ii) gebruik van de content en materiaal dat u levert geen inbreuk maakt op enig toepasselijk Catalyst Global beleid of richtlijnen of de Algemene Voorwaarden van deze Website.

(iii) gebruik van de inhoud en het materiaal dat u levert geen schade aan enig persoon of entiteit (ook dat de inhoud of materiaal niet lasterlijk is) zal veroorzaken.

Deze Website kan foto's, testimonials, casestudies en andere inhoud ('Gebruikersinhoud') bevatten. Wij voeren geen actief toezicht op het gebruik van de 'Gebruikersinhoud' die beschikbaar op de site. Eveneens oefenen wij geen redactionele controle uit op de inhoud van websites van derden, elektronische mailverzending, sms-berichten, nieuwsgroepen, prikborden, chatroom of ander materiaal gemaakt of toegankelijk via de Website. Als gevolg hiervan kunt u worden blootgesteld aan inhoud op de Website of op websites die toegankelijk zijn via de Website die u beledigend of aanstootgevend vindt. Wij behouden ons wel het recht voor om toezicht te houden op de "Gebruikersinhoud" die beschikbaar is op de website en om inhoud te verwijderen die naar eigen goeddunken een misbruik van de "Gebruikersinhoud" vormt en uw gebruik van de "Gebruikersinhoud" kan beperken, opschorten of beëindigen of de Website naar eigen goeddunken.

Het mening(en) uitgedrukt door gebruikers of andere 'Gebruikersinhoud' vertegenwoordigen niet de mening(en) van Catalyst Global of haar licentiehouders. Alle verklaringen, adviezen en meningen die door deze personen worden gedaan komen voor rekening van deze deelnemers. Wij onderschrijven op geen enkele manier aansprakelijk voor dergelijke uitspraken, adviezen of meningen.

Geen Garantie

Wij (en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten en werknemers) garanderen geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot de Website of enige van onze diensten en de werking van de Website kan worden gestoord door talrijke factoren buiten onze invloed. Onze Website en onze Diensten worden geleverd "zoals ze is" en als en wanneer deze beschikbaar zijn, en voor zover wettelijk toegestaan sluiten we alle impliciete garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, al dan niet geïmpliceerd door de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot eventuele termen betreffende bekwaamheid en zorgvuldigheid en tijdigheid van uitvoering.

Alle geïmpliceerde bepalingen, voorwaarden en garanties (wettelijk of anderszins) zijn uitgesloten van uw gebruik van de Website en de levering van onze diensten.